Etiqueta: justícia global

Descobrint projectes de transformació!

Podem dir sense cap mena de dubte que l’any 2020 ha estat marcat per l’emergència provocada per la Covid 19. Ha estat en aquest context on un grup de joves ha desenvolupat una recerca-acció sobre participació juvenil: Com participem? On participem? En quines esferes de la vida política portem la nostra veu? En l’exercici de respondre a aquestes preguntes, els i les joves han partit de la coneixença en primera persona de col·lectius i entitats juvenils per generar una cartografia audiovisual sota el nom “Descobrint projectes de transformació”. En l’edició anterior, un altre grup de joves va seguir la mateixa metodologia per aproximar-se a entitats de lleure educatiu: esplais, agrupaments i casals d’infants i joves. Què ha canviat entre aquestes dues edicions?

L’associacionisme educatiu, escola de participació juvenil

En l’anàlisi que es va fer sobre la participació en l’educació en el lleure, i més concretament en l’associacionisme educatiu, el grup de joves va posar sota el focus de mira en el tipus de participació: quin rol desenvolupaven les joves involucrades? Eren consumidores d’uns serveis gestionats per persones externes o tenien un paper actiu en els diferents espais, co-gestionant o autogestionant els projectes i/o activitats que s’hi desenvolupaven?

En segon terme, les participants del projecte també es van qüestionar la representativitat de les joves i les entitats respecte a la diversitat cultural que conforma el districte. Eren veritablement un mirall de la realitat? Aquí, i tal com ja s’ha posat sobre la taula en múltiples ocasions, les participants van tenir clar que encara queda feina per fer. Segons la seva anà-lisi les entitats educatives entrevistades no són representatives de la diversitat del barri i tot i que moltes ho tenen present cal encara treballar per trobar un punt de convivència intercultural. Els i les joves, per això, també es preguntaven si en aquella ocasió havien de quedar fora de l’anàlisi altres formes de participació que responguessin a altres lògiques associatives i que comptessin amb la participació de joves provinents de diferents contextos culturals.

Joves implicades, de quina manera?

Que la implicació i la participació en la vida comunitària i política es dóna sota múltiples formes era la premissa a partir de la qual s’ha estructurat l’activitat de recerca comunitària d’aquest any. Els i les joves participants van mapejar una bona part de les entitats juvenils amb seu al districte de Ciutat Vella. A més a més de casals, esplais i agrupaments, van descobrir-hi assemblees de joves, feministes o llibertàries, grups d’habitatge o de teatre social, sindicats d’estudiants i laborals…

A través d’entrevistes, el grup de joves va poder aprofundir en els objectius i la missió de cada col·lectiu o organització fent visible així la diversitat d’estructures i trajectòries. Alguns dels projectes eren formats exclusivament per persones voluntàries i d’altres hi tenen vinculades persones tècniques. Una bona part estaven integrats només per joves i en d’altres, tot i que els i les destinatàries eren joves, també hi havia altres persones involucrades. Un fet que va sorprendre va ser la trajectòria de les entitats, algunes amb més de 50 anys d’història! Un darrer element que van destacar en l’anàlisi era el rol de la cultura i la religió en l’organització juvenil del districte. Les conclusions de la recerca-acció “Descobrint projectes de transformacio” assenyalen aquesta diversitat com una riquesa i com a possibilitat d’arribar a més persones.

Entrevista a Colectic
Participem, sí. Aquí i mirant el món!

Les dues edicions han vinculat l’acció local amb la situació global. Com participant en el barri incidim en la transformació cap a un món més just? Què té a veure una assemblea amb la justícia econòmica? Com es vincula un grup de teatre amb el treball per la pau? A través de les entrevistes i de la coneixença de les entitats, els i les joves, han anat desgranant i descobrint les relacions de diferents temàtiques, comprenent els vincles entre les accions indi-viduals i col·lectives i mobilitzant coneixements i competències per tal de reafirmar que són una generació que veu i sent l’emergència i que no es quedarà de braços plegats. I és que com diu la Marina Garcés: Estem ja compromeses. No depèn d’una elecció, sinó d’una acceptació i d’una presa de posició. 

*aquest és un projecte desenvolupat conjuntament per l’Assemblea de Cooperació per la Pau, Teleduca i l’Escola Lliure el Sol.

En la Recerca del Desenvolupament
La Cooperativa Escola Lliure El Sol

El passat dilluns es va fer l’acte de reconeixement de la feina feta al llarg dels últims mesos en el marc del projecte En la Recerca del Desenvolupament. 

Aquest projecte que duem a terme conjuntament amb l’ong ACPP i que té per objectiu sensibilitzar sobre l’educació per la justícia global i capacitar a joves perquè esdevinguin agents de canvi dels seus entorns més immediats. 

Una de les principals característiques és que hi ha dos tipologies de participants: per una banda hi ha estudiants de batxillerat que reben assessorament sobre els seus Treballs de Recerca, i per altra alumnes de cursos de monitors/es i directors/es de lleure que també reben assessorament pels seus projectes, tots ells orientats en temes relacionats amb l’educació transformadora i la justícia global.

L’acte de dilluns va estar preparat i dinamitzat per les joves participants i bàsicament va consistir en presentar l’acció comunitària que han desenvolupat al llarg dels darrers mesos: una cartografia audiovisual de projectes d’educació en el lleure transformadors en el districte de ciutat vella. Això ha suposat que les participants rebéssin formació i acompanyament de Teleduca per entrevistar projectes existents en el districte d’educació en el lleure de joves i per a joves, i gravar i editar-les en diferents vídeos que es poden visualitzar en un mapa del territori. 

En l’acte es va posar de manifest l’element de sensibilització de les joves sobre el món on vivim i les desigualtats existents, a l’hora que s’aporten conexiements sobre projectes orientats en promoure la igualtat i la justícia global.