El projecte als cursos Marta Mata: de la teoria a la pràctica

Feia temps que des del Programa Marta Mata hi havia ganes de revisar alguns dels aspectes metodològics del curs, donar-li una volta i millorar el seu impacte entre els monis, caps i caseleres de les entitats. Entre aquestes revisions, ens vam adonar que calia replantejar-se l’organització pedagògica d’aquests cursos. Fins ara, els cursos s’organitzaven formant els alumnes en diverses matèries, poc connectades entre si, i sense un objectiu comú. Enteníem que això tenia poc sentit, i que era necessari innovar, i replantejar-se noves maneres i metodologies que s’adaptin a les necessitats actuals de l’educació.

Així doncs, després de molt debatre, s’ha implementat una nova proposta de treball per projectes, encara en prova pilot, però que vol dotar de més significat a la formació, establir una vinculació estreta amb la pràctica educativa i proporcionar un aprenentatge globalitzat, treballant totes les àrees de forma transversal.

La finalitat principal de la proposta, és que els monitors, monitores, caps i caseleres planifiquin un projecte, l’apliquin al llarg de les seves pràctiques, i n’avaluïn el procés i l’impacte. El projecte s’ha de traduir en una intervenció educativa i transformadora dirigida als infants, a l’equip de monitors/es, a l’entitat o a l’entorn, i que necessàriament, ofereixi una resposta al context i s’ajusti a l’ideari de l’entitat.

Per planificar aquest projecte convé que es tinguin en compte tots els seus elements, interrelacionant-los i establint una lògica seqüencial.  Així doncs l’alumnat ha de:

  •  Analitzar la seva realitat o context, detectant les dificultats o problemes més rellevants, i les oportunitats i recursos  propis (On volem intervenir per a qui, i per què?)
  • Plantejar-se uns objectius i unes metes assolir  (Què volem aconseguir?)
  • Planificar l’acció pedagògica amb accions o activitats i organitzar els recursos, l’equip, el temps, l’espai… (com ho aconseguirem?)
  • Realitzar i aplicar el projecte a la pràctica d’esplai, cau o casal
  • Avaluar-ne el procés, els resultats  i prendre consciència dels aprenentatges adquirits i el propi creixement al llarg del camí

Desenvolupar un projecte  implica la globalització dels aprenentatges, és a dir, que els diversos continguts es reflecteixin, s’interrelacionin i es treballin de forma transversal en cadascuna de les propostes dels i les alumnes. Convé treballar de forma interdisciplinària. En aquest sentit, apostem perquè el projecte contempli diferents perspectives i mirades: la perspectiva de gènere, mediambiental i comunitària , a més d’una mirada inclusiva, participativa i democràtica.

Aquest treball interdisciplinari ha de permetre que les monis, caps o casaleres siguin capaces de construir coneixements, habilitats i actituds, transferir-les a una situació concreta d’aprenentatge,  resoldre un problema, treballar uns aprenentatges concrets amb els infants  o millorar alguna cosa  de l’entitat.   No és res que estigui allunyat del seu dia a dia, i a la vegada, permet establir una coherència entre la teoria dels cursos i les seves pràctiques, tot proporcionant un aprenentatge significatiu, proper i autèntic.

La realització del projecte implica que els i les alumnes desenvolupin la capacitat de pensar, planificar, dinamitzar i avaluar un intervenció educativa; que adquireixin eines pràctiques per desplegar l’acció educativa;  i que desenvolupin noves habilitats socials a l’hora de coordinar-se amb el seus companys i companyes d’equip.

Tot aquest procés, potencia l’autonomia de l’alumnat però també el treball en equip i la cooperació. Així mateix,  els formadors i formadores han de crear espais còmodes, segurs, i amb la combinació de diversos grups (per entitats, interessos, temàtiques…). La formadora ha d’acompanyar, guiar i orientar tot el procés de construcció del projecte, oferint una atenció personalitzada que faci que l’alumnat concebi amb bons ulls la proposta, li trobi sentit i se la faci seva.

En definitiva,  amb aquesta proposta volem replantejar-nos el que hem fet fins ara i millorar la qualitat dels cursos Marta Mata. També volem ser més coherents amb els nostres valors i la manera com entenem la pràctica educativa. Volem posar l’alumnat al centre i que esdevingui l’autèntic protagonista del seu procés d’ensenyament i aprenentatge. Volem crear un impacte positiu a les entitats i millorar-les, i  com no pot ser d’una altre manera, volem educar per millorar el nostre entorn i la vida de la gent. Sens dubte, és només un inici, però també un pas endavant cap a una formació pedagògica, coherent,  de qualitat i transformadora.

Dani Costa Soler

Comparteix: